Privacy

Adecon respecteert de privacy van de gebruikers van haar diensten en producten. Omdat Adecon bij de levering van haar diensten en producten persoonsgegevens verwerkt verplicht de wet (Algemene Verordening Gegevensbescherming, afgekort AVG) u en ons de voorwaarden waaronder wij dit doen te communiceren. In dit privacybeleid staat daarom beschreven op welke wijze Adecon (uw) persoonsgegevens verwerkt.

Inhoudsopgave

1. Inleiding

Dit privacybeleid is van toepassing op alle partijen die gebruik maken van diensten en/of producten van Adecon, waaronder - maar niet uitsluitend - de website Adecon.nl en aan dit domein verbonden subdomeinen, ons platform Adecon Base en alle daaraan gekoppelde webapplicaties, onze hosting- en e-mailfaciliteiten, onze Office Add-in, et cetera. Door zich toegang te verschaffen tot deze applicaties en/of gebruik te maken van onze dienstverlening wordt ingestemd met de toepasselijkheid van dit privacybeleid.

Als Adecon in uw opdracht als gegevensverwerker persoonsgegevens verwerkt worden onze afspraken daarover vastgelegd in een aanvullende verwerkersovereenkomst.

Persoonsgegevens

Wij verwerken uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of producten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken:

 • Volledige naam;
  Aanhef (dhr./mevr.), titel(s), voorletters, volledige voornamen, voornamen, tussenvoegsels, achternaam
 • Contactgegevens;
  Adresgegevens (adres (straat+huisnummer), postcode, plaats, provincie, land), telefoonnummer(s), e-mailadres(sen)
 • Facturerings- en betalingsgegevens;
  Waaronder IBAN
 • Communicatie met bezoeker
  Mailwisseling, (gespreks)notities, van Betrokkenen ontvangen informatie (al dan niet in (e-mail)bijlagen).
 • Technische (locatie)gegevens;
  IP-adres, GPS-coördinaten, hostname, gebruikersnaam, user-agent
 • Aanvullende persoonsgegevens
  Zoals door bezoeker zelf via deze website aan Adecon verstrekt.

Doelen

De persoonsgegevens die direct of indirect door gebruikers van diensten en/of producten aan Adecon worden verstrekt worden uitsluitend gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • Het beantwoorden van gestelde vragen, het voeren van correspondentie en het informeren over de producten en diensten van Adecon;
 • Het tot stand brengen en uitvoeren van overeenkomsten met Adecon;
 • Het werven en selecteren van personeel;
 • Het informeren over producten en diensten van derden op basis van door bezoeker gegeven toestemming en opgegeven persoonlijke voorkeuren en behoeften;
 • Om Adecon een beter beeld te doen krijgen van de gebruikers van haar diensten en producten ten einde haar dienstverlening verder te ontwikkelen en te verbeteren en aan te passen aan de persoonlijke voorkeuren van deze gebruikers;
 • Verstrekken van gegevens aan derden op basis van wettelijke verplichtingen;
 • Het samenstellen van (publiekelijk beschikbare) doch anonieme gebruiksstatistieken en het beveiligen van onze systemen.

De gebruiker die geen prijs stelt op de door Adecon of door derden toegezonden informatie kan dit aangeven en daartoe contact opnemen met Adecon.

2. Gebruik van cookies

Adecon maakt op deze website gebruik van zogenaamde 'cookies' die door de browser worden opgeslagen op de computer van de bezoeker. Cookies worden gebruikt om de identiteit van de bezoeker te kunnen vaststellen en om het gebruik van deze website te vergemakkelijken. Voorts worden de cookies gebruikt om de doeltreffendheid van de website te onderzoeken.
Indien de bezoeker dit niet wenst kan het gebruik van cookies worden voorkomen door de browserinstelling op de computer te wijzigen. Dit kan tot gevolg hebben dat de gebruiksvriendelijkheid van de website wordt verminderd, danwel dat de website geheel of gedeeltelijk ontoegankelijk wordt.

3. Overdracht onderneming

In de toekomst kan het voorkomen dat Adecon één of meer onderdelen van de activiteiten van zijn onderneming overdraagt aan een derde. In dat geval zullen ook de gegevens van de bezoekers van de website, voor zover betrekking hebbend op de overgedragen activiteiten, worden overgedragen.

4. Doorgifte naar landen buiten de EU

Om technische en operationele redenen kan het nodig zijn dat de gegevens van de bezoekers van de website worden doorgegeven (naar servers van) aan Adecon gelieerde of aan door Adecon voor de operationele activiteiten ingeschakelde ondernemingen in de Verenigde Staten of andere landen buiten Europa, waar de regelgeving op het gebied van de privacybescherming mogelijk niet eenzelfde bescherming biedt als in de Europese Unie. Adecon zal echter altijd passende maatregelen nemen om te waarborgen dat de gegevens van de bezoeker zo goed mogelijk worden beschermd. De bezoeker geeft met de acceptatie van dit privacybeleid op voorhand nadrukkelijk toestemming voor deze verwerkingen door derden buiten de EU.

5. Inzage en wijziging van gegevens

De bezoeker die wil weten welke gegevens Adecon over hem/haar heeft vastgelegd of die verwerkte gegevens over hem/haar wil wijzigen kan daartoe contact opnemen met Adecon.

6. Jonger dan 16 jaar

Bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar moeten toestemming van ouders of voogd hebben voor de verwerking van hun persoonsgegevens. Door acceptatie van dit privacybeleid garandeert de bezoeker dat hij/zij 16 jaar of ouder is, danwel toestemming heeft van zijn/haar ouders of voogd voor de aangegeven verwerkingen van persoonsgegevens.

7. Wijzigingen

Dit privacybeleid kan worden gewijzigd door Adecon. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op deze webpagina en zijn vanaf die bekendmaking van kracht.

8. Vragen en contact

Bezoekers van de website die vragen hebben over dit privacybeleid of anderszins contact met Adecon willen leggen kunnen daartoe een e-mail sturen.

Laatste wijziging: 7 november 2018

Hoe kunnen wij u helpen?

Liever bellen? 0487 - 59 50 59